Μεσιτική Αμοιβή

Μεσιτική Αμοιβή από Ιδιοκτήτες για την Πώληση Ακινήτου:

  • προμήθεια 2%+ 24% Φ.Π.Α.  επί της τελικής τιμής πώλησης του ακινήτου
  • για πωλήσεις ακινήτων με τιμές κάτω των 50.000€ η μεσιτική αμοιβή ορίζεται στα 1.000€ + 24% Φ.Π.Α.

Μεσιτική Αμοιβή από Αγοραστές για την Αγορά Ακινήτου:

  • προμήθεια 2%+ 24% Φ.Π.Α.  επί της τελικής τιμής αγοράς του ακινήτου
  • για αγορές ακινήτων με τιμές κάτω των 50.000€ η μεσιτική αμοιβή ορίζεται στα 1.000€ + 24% Φ.Π.Α.

Μεσιτική Αμοιβή για Μίσθωση  Ακινήτου:

  • από ιδιοκτήτες κατοικιών, προμήθεια 1/2 του μισθώματος + 24% Φ.Π.Α.
  • από ιδιοκτήτες επαγγελματικών χώρων (καταστήματα, γραφεία κ.λ.π.) προμήθεια ίση με ένα μίσθωμα + 24% Φ.Π.Α.

Μεσιτική Αμοιβή από Μισθωτές Ακινήτων:

  • προμήθεια 1/2 του μισθώματος + 24% Φ.Π.Α. για ενοικίαση κατοικιών
  • προμήθεια ίση με ένα μίσθωμα + 24% Φ.Π.Α. για ενοικίαση επαγγελματικών χώρων